Systematic Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ Systematic...

The New Paradigm of Strategic Management

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านต่างๆของความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผน...

Digital Transformation and Enterprise Architecture (Online)

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital Transformation and Enterprise Architecture” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 แก่น้องๆนักศึกษา ปี 4 สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล...

Scenario Thinking and Planning (Online)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Scenario Thinking and Planning” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์:•...

วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) ก็เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตเสมือนเป็นวัคซีนครอบจักรวาลได้แล้ว เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความใจร้ายด้วยความเอื้ออาทร...

New Business Initiatives (Online)

บรรยายพิเศษหัวข้อ “New Business Initiatives” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก่น้องๆนักศึกษา ปี 4 สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Systematic Thinking (Online)

สูตรการอบรมหัวข้อ “Systematic Thinking” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จัดโดยบริษัท บอสตัน เน็ตเวิร์ค จำกัด วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจหลักการของ Systematic...

สรุปประเด็นหลัก Marketing 5.0

Introduction 1. Marketing 5.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้น Data-Driven Marketing การใช้ Data เป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจ Agile Marketing ต้องรู้จักทำงานให้ไว ปรับตัวให้เร็ว...

กลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategies)

การสร้างธุรกิจบนโลกดิจิทัลมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างแบรนด์ 2) สร้างคอนเทนต์ 3) สร้างช่องทาง 4) สร้างโฆษณา 5) สร้างระบบวัดผล...

พลวัตระบบ (System Dynamics)

ในโลกที่เราอาศัยอยู่ เต็มไปด้วยความซับซ้อน มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อศึกษา จึงต้องสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนนี้ได้ System dynamics หรือพลวัตระบบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำลอง (simulate) เพื่อเรียนแบบธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง...

ระบบ (System) กับตัวแบบระบบ (Model)

การศึกษาทําความเขาใจในเรื่องของแนวคิดเชิงระบบ และการวิเคราะห์ปัญหา มองสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเป็นระบบ ทําให้เราเข้าใจในรายละเอียดและความเกี่ยวพันของปัญหากับสิ่งรอบข้างได้อย่างถ่องแท้ สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ และหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือลดปัญหาที่ไม่ต้องการได้ โดยระบบทุกระบบจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อกำหนดทิศทางหรือแรงผลักดัน อาจจะมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ หน่วยย่อย หรือ ส่วนประกอบ...