การเปลี่ยนแปลงมักส่งผลกระทบหลายด้านแก่องค์กร ทั้งกระทบต่อโครงสร้างองค์กร ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร กระบวนการทำงานภายในและวัฒนธรรมองค์กร ผู้นำจึงต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหรือบทบาทขององค์กร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

ในยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความเร็วของการเปลี่ยนแปลงโดยการมุ่งไปสู่ศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทำให้องค์กรมีคุณค่า การเพิ่มสมรรถนะ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่เข้มแข็ง มีทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่ทรงพลัง มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถที่จะเข้ามาทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับมอบหมายจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถนำกลุ่มปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและมีภาวะผู้นำ ซึ่งพบว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จะมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จและนำพาองค์การไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดีขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการสนับสนุนให้องค์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

  • Educator คือ เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดี เพื่อสามารถถ่ายทอดต่อได้
  • Promoter คือ เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้
  • Integrator คือ เป็นผู้ที่สามารถประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี
  • Involver คือ ต้องเป็นผู้ที่ลงไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

กรอบแนวคิดในการพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • จับจุดเปลี่ยน (Inquire) ให้มีการเรียนรู้และฝึกที่จะตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการถามที่ว่า “ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยน”
  • เรียนให้เป็น (Educate) ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง Commitment to learn / Life long learning / Growth Mindset / 21 Century Skills
  • เห็นจุดเชื่อม (Integrate) การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง “Change management for digital transformation” “Agile” และ “Cross functional Learning”
  • Promote (กระเพื่อมองค์กร) แผนระยะสั้นและระยะยาวที่จะใช้ Implement จริงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร
  • การเชื่อมโยง (Involve) เป็นรากฐานของทุกกระบวนการ เป็นการสร้างให้คนเกิด Engagement ในทุกกิจกรรม เพราะหัวใจสำคัญคือการดึงคนในองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง