Strath หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ หมากธาต์ (มาจากคำว่า ธาตุ) นับเป็นหมากกระดานประเภทหนึ่ง ซึ่งผมได้ออกแบบขึ้นบนพื้นฐานของสรรพสิ่ง หากเริ่มต้นพิจารณาธรรมชาติรอบตัวด้วยมุมมองของสสาร (Matter) อันหมายถึงสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม (อากาศ) ไฟ ไม้ และโลหะ ทั้งนี้ สามารถลดความความซับซ้อนที่มีต่อการพิจารณาตามคุณสมบัติของสสารเหล่านั้น ได้แก่ ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) แก๊ส (Gas) และพลาสมา (Plasma) แต่พิจารณาทดแทนด้วยความเข้าใจตามการมีปฏิสัมพันธ์ที่อธิบายได้อย่างเรียบง่ายและมีแบบแผน นำมาซึ่งแบบจำลอง ตลอดจนแบบแผนในเบื้องต้น ได้แก่

  1. ดิน ไฟ ไม้ และโลหะ เสมือนเป็นสิ่งต่างๆ หรือองค์ประกอบของสรรพสิ่ง (ต่อจากนี้จะเรียกแทนด้วย หมาก หรือ pieces)
  2. น้ำ เสมือนเป็นพื้นที่ (ต่อจากนี้จะเรียกแทนด้วย พื้นที่ หรือ space) ใต้ผิวน้ำ ทั้งที่รองรับและไม่รองรับด้วยพื้นดิน
  3. ลม (อากาศ) เสมือนเป็นพื้นที่ (ต่อจากนี้จะเรียกแทนด้วย พื้นที่ หรือ space) เหนือผิวน้ำ ทั้งที่รองรับและไม่รองรับด้วยพื้นดิน
  4. พื้นที่แต่ละประเภทมีคุณสมบัติของคลื่นตามหลักฟิสิกส์ ได่แก่ node และ antinode
  5. หมากแต่ละประเภท มีรูปแบบการเคลื่อนที่ในพื้นที่แต่ละประเภทที่แตกต่างกันไป
  6. หมากแต่ละประเภท มีวิธีดำเนินการ ได้แก่ การเดิน การกิน แตกต่างกัน โดยการเดินจะอ้างอิงความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของธาตุ และการกินจะอ้างอิงวัฏจักรตามหลักอี่จิงเป็นแนวทาง