เมื่อ “โลกที่คงรูป” เริ่มเกิดการเหลวเยิ้มเหมือนขี้ผึ้งกลายเป็น “โลกที่เลื่อนไหล” การเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว นำมาสู่การเพิ่มระดับของความซับซ้อนและความไม่แน่นอน ที่ครอบคลุมทั้งในการทำธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของโลกในองค์รวม เรามีสองทางเลือกหรือไม่ หากเราต้องการให้ความเป็นปกติสุขกลับคืนมา     ทางเลือกแรก…การดำรงชีวิตอยู่กับ “โลกที่เลื่อนไหล” โดยคืนความสมดุลให้กับโลกธรรมชาติ พร้อมๆ กับปรับความสมดุลในตัวเอง สมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากันเอง ตลอดจนสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติ ทางเลือกที่สอง…การปรับเปลี่ยนโลกคืนสู่ “โลกที่คงรูป” โดยการลดอัตราการมีปฏิสัมพันธ์ การบิโภค การแข่งขัน การใช้ทรัพากร และการผลิต โดยทำอะไรให้ช้าลง ใช้อะไรให้น้อยลง ไม่ว่าจะเลือกแนวทางใด การเตรียมความพร้อม การมีภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทัน ความมีเหตุมีผล ความรู้จักพอดี การรู้จักความพอประมาณ คุณลักษณ์เหล่านี้เมื่อประกอบกัน จะนำพาพวกเรา องค์กรของเรา ประเทศของเรา และโลกของเราให้สามารถดำรงอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นโลกใบเดิม หรือเป็นโลกที่ไม่ใช่ใบเดิมก็ตาม… สารบัญ ตอนที่ 1 เมื่อโลกเยิ้ม

Reference: https://www.se-ed.com/product/เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม