หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนากรอบแนวทาง การยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินสถานะของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการประเมินสถานะของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มีการวางระบบบริหารราชการ 4.0 อ้างอิงบนแนวทางของเครื่องมือบริหารจัดการ PMQA 4.0 ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” จำเป็นต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาแนวคิดการพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) การประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ติดตาม เชื่อมโยงและสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรใน สพธอ. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)
  • เพื่อประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)
  • เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศและสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)