แทบไม่น่าเชื่อว่า ในช่วงเวลาห่างกันเพียงสิบปี ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “วิกฤติ” ที่รุนแรงถึง 2 ครั้ง 2 คราด้วยกัน พวกเราคงจำได้ดี วิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นในปี 1997 ได้สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง มิเพียงเท่านั้น ยังส่งผลกระทบในวงกว้าง ลามไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค และส่วนอื่นของโลก จนได้รับขนานนามว่า “โรคต้มยำกุ้ง”     วิกฤติเชิงซ้อนได้เหนี่ยวรั้งกระบวนการสร้างความมั่งคั่งของชาติ ที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง คือ เป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือคนไทยด้วยกันเอง ในการสร้างกับดักขึ้น 4 กับดัก อันประกอบด้วย 1.กับดักแห่งความสับสน สังคมไร้ทิศทาง ไม่มีใครตอบได้ว่า เมื่อไหร่ความสับสนจะจบลง ความไม่มั่นใจในสถานการณ์บ้านเมือง ก่อให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุน การบริโภค การจ้าง เหนี่ยวนำสู่วงจรอุบาทว์ของการหดตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสังคมตามมา 2.กับดักแห่งความขัดแย้ง สังคมไทยไม่เคยมีความขัดแย้งเช่นนี้มาก่อน มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นความขัดแย้งที่มีโอกาสนำไปสู่ความรุนแรง 3.กับดักแห่งความถดถอย หากพิจารณาดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ประสิทธิภาพของภาครัฐ ขีดความสามารถของภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของไทยตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง 4.กับดักแห่งความเหลื่อมล้ำ ช่องว่างที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ระหว่างคนจนคนรวยเท่านั้น แต่เริ่มมีช่องว่างของอำนาจ ความมั่งคั่ง และโอกาสระหว่างคนรู้และคนที่ไม่รู้

Reference: https://www.se-ed.com/product/โลกพลิกโฉม-ความมั่งคั่งในนิยามใหม่