การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 2 แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์ระบบแบบพลวัต

System Dynamics คือ เครื่องมือจำลอง (simulation) สภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ หรือเรียกได้ว่าเป็น Management cockpit ซึ่งถูกนำมาใช้จริงในบริษัทชั้นนำ อุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งถูกพัฒนาโดย...

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 1 การทำความเข้าใจความซับซ้อนกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงรากเหง้าของปัญหา (root cause) ซึ่งมีความแตกต่างจากที่มาของปัญหาทั่วๆ ที่มาของปัญหาทั่วไป อาจเป็นผลต่อเนื่องมาจากรากเหง้าของปัญหาอีกที่หนึ่ง สะท้อนออกต่อไปเรื่อยๆ เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) ที่ต่อเนื่องกันไป จะพบว่า ตรงกับหลักของศาสนาพุทธที่ว่า...

COSO กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite และ Risk Tolerance

การบริหาความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับนำไปใช้บ่งชี้ ประเมิน จัดลำดับ และจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการบริหารความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหตุแห่งความเสี่ยง (Risk Drivers) สามารถจำแนกได้คร่าวๆ...

การประเมินผลด้วย PRECEDE-PROCEED Model

แบบจำลอง PRECEDE-PROCEED model โดย Lawrence  W. Green และ Marshall Krueter เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา โดยอาศัยการวินิจฉัยปัญหาและสาเหตุของปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย แบบจำลองนี้มีลักษณะเป็นพหุปัจจัยร่วมกันซึ่งมีรากฐานมาจากสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การบริหารและการศึกษา การวินิจฉัยด้านการบริหารเป็นขั้นตอนท้ายสุดของ PROCEED ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทั้งในกิจกรรมด้านการศึกษา/สุขศึกษา การจัดการ...

กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากงานวิจัย (Benefit-cost analysis ) ตอนที่ 2

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น หนึ่งในวิธีวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA)  สามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์สำคัญอย่างคร่าวๆได้ดังนี้ เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ ทำให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การนำเอาผลกระทบภายนอก (Externalities) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ควบคู่กับต้นทุนและผลประโยชน์...

กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์จากงานวิจัย (Benefit-cost analysis ) ตอนที่ 1

การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสอดคล้องและคุ้มค่าของผลลัพธ์ต่อทรัพยากรที่จะต้องใช้ลงทุน การลงทุนในงานวิจัยก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานวิจัยบางโครงการอาจจะเน้นคุณค่าเชิงสังคม (social benefits) มากกว่าคุณค่าโดยตรงเชิงพานิชย์ (financial benefits) ก็ตาม นอกจากนี้งานวิจัยบางโครงการอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยกว่าจะเห็นผลกระทบที่สะท้อนถึงคุณค่าของงานวิจัย เนื่องจากวัตถุประสงค์และรูปแบบงานวิจัยมีความหลากหลาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หลักการวิเคราะห์ต้นทุน...

ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำ (Emotionally Intelligent Leadership)

  ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำควรผสมผสานองค์ประกอบหลักของ 2 สมรรถนะหรือ 4 ด้านของความฉลาดรู้ทางอารมณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่   สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง (Personal competence) ด้านความสามารถตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง...

ระบบนวัตกรรม (Innovation System) – ตอนที่ 5

ตัวอย่างระบบนวัตกรรมของประเทศนอร์เวย์ ที่ได้ออกแบบแผนภาพตามโครงสร้างของบทบาทหน้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในระหว่างองค์กร โดยได้แบ่งลำดับขั้นตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และการประเมินผลการดำเนินงาน (ระดับบน) จนกระทั่งถึงองค์กรที่มีบทบาทในการขยายผลเทคโนโลยีเป็นวงกว้างเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ระดับล่าง) โดยมีรายละเอียดแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้ กรอบนโยบายทั่วไป – ครอบคลุมหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการประสานงาน...

“แผ่นดินสูง จิตใจสูง” โอกาสทองของเนปาล

  เห็นเนปาลวันนี้แล้ว ใช่ว่าไม่มีมุมดีดี 1. คนที่ไม่เคยได้ ก็ได้เท่ากับเทียมกับ คนที่ได้ตลอด (คนรวย) นั่นคือเครื่องยังชีพ แต่การ calibrate ด้วยภัยธรรมชาติก็ดูโหดร้ายไปหน่อย แต่ถ้าไม่มีบ้าง ก็ยากที่มนุษย์จะลงมือทำให้สำเร็จ...

ระบบนวัตกรรม (Innovation System) – ตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4.การประเมินการทำงานของระบบนวัตกรรมและการตั้งค่าเป้าหมายของกระบวนการ โดยพื้นฐานของการประเมินจากพิจารณาจากรายละเอียดที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา การดำเนินการ และการเปรียบเทียบกับระบบจากแหล่งอื่นที่มีรูปแบบหรือมาตรฐานในระดับเดียวกัน อาทิเช่น ระบบนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเดียวกันจากประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองวิธีสามารถสะท้อนปัญหาหรือจุดอ่อนได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน จึงควรนำมาใช้ร่วมกันเพื่อการตั้งค่าเป้าหมายและประเมินการทำงานของระบบ 5.การกำหนดและสร้างแรงจูงใจที่มีต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพ และนโยบายสำหรับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ปิดกั้นโอกาส...

ระบบนวัตกรรม (Innovation System) – ตอนที่ 3

ระบบนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและพัฒนาระบบนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเทคโนโลยีและนโยบาย กรอบการดำเนินงานนี้มุ่งเน้นไปที่ลักษณะ โครงสร้าง องค์กรที่เกี่ยวข้อง และพลวัตรของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของทฤษฎิวิวัฒนาการและวิธีการของระบบนวัตกรรม องค์ประกอบที่สำคัญของกรอบการดำเนินงานนี้ประกอบไปด้วย บริษัทภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Firms) องค์กรรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other actors) เครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้หรือกิจกรรมต่างๆ (Networks)...

ระบบนวัตกรรม (Innovation System) – ตอนที่ 1

การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขันทั้งในระดับองค์กร อุตสาหกรรม รวมไปถึงระหว่างประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ความสามารถขององค์กรเป็นผลจากการพัฒนาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และยังช่วยสะท้อนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน เช่นเดียวกับความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตัวอย่างขอบเขตของความสามารถดังกล่าว ได้แก่ การตัดสินใจและควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกโดยผู้ใช้งาน การจัดเตรียมและดำเนินโครงการ องค์กรที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ...