1. เกี่ยวกับอุปนิสัย

อุปนิสัย คือ สิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และมันอาจจะช่วยสร้าง ส่งเสริม หรือทำลายตัวคุณก็ได้ ลำดับขั้นที่ทำให้เกิดอุปนิสัย ได้แก่ ความคิด -> การกระทำ -> นิสัย -> บุคลิกลักษณะ -> โชคชะตา

Stephen R.Covey ได้แต่งหนังสือเรื่อง 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) ประกอบไปด้วยอุปนิสัยต่างๆ ที่แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง -> เอาชนะใจผู้อื่น -> ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มอุปนิสัยแต่ละอย่างจะถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มอุปนิสัยก่อนหน้า เราจะต้องเอาชนะใจตนเองหรือจัดการตัวเองให้ได้เสียก่อนที่จะเอาชนะใจคนอื่นหรือบริหารจัดการผู้อื่น ซึ่งการปรับปรุงตนเองจะเป็นสื่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงอุปนิสัยอื่นๆ

อุปนิสัยทั้ง 7 นี้ จะช่วยให้คุณสามารถ…
– มีความสุขและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง
– ควบคุมชีวิตตนเองได้
– มีความมั่นใจในตนเอง
– พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง
– ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
– เอาชนะอบายมุกทั้งหลาย
– สร้างผลงานได้มากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง
– รักษาสมดุลระหว่างสิ่งต่างต่างได้

2. กรอบแนวคิดและหลักการ
กรอบความคิด คือ วิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆ เป็นกรอบที่คุณใช้อ้างอิงหรือยึดถือ ในที่นี้ได้แบ่งกรอบความคิดออกเป็น กรอบความคิดเกี่ยวกับตนเอง กรอบความคิดที่มีต่อผู่อื่น และกรอบความคิดเกี่ยวกับชีวิต คุณจะบอกถึงกรอบความคิดของตนเองได้จากการถามตัวเองว่า สิ่งที่เป็นพลังขับดันชีวิตคืออะไร สิ่งใดบ้างที่คุณใช้เวลาไปกับมัน คุณหลงใหลใฝ่ฝันถึงใครหรืออะไรบ้าง สิ่งใดทีมีความสำคัญมากที่สุดจะกลายมาเป็นกรอบความคิดหรือศูนย์กลางชีวิตของคุณ ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็ย่อมจะมีข้อดีข้อเสีย ซึ่งขาดความสมบูรณ์ไม่ทางใดก็ทางก็หนึ่ง เราจึงควรยึดถือหลักการที่ทุกคนในสังคมใช้สื่อสารหรือเป็นบรรทัดฐานร่วมกันเป็นกรอบความคิดจะดีที่สุด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเผชิญกับบริบทใดอยู่ ก็จงใช้หลักการเรื่องนั้นมาเป็นกรอบการพิจารณาและตัดสินใจ

ภาพประกอบ: The Leader in Me – 7 Habits Tree (http://sidecreek.aurorak12.org/leader-in-me/the-7-habits/)