อุปนิสัยที่ 1: อิสระในการเลือกตอบสนอง (Be Proactive)

จาก “สิ่งเร้า” ของสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราอยู่เสมอ การเป็นผู้ริเริ่ม กำหนด หรือ เลือก สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองในการดำเนินชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ คนประเภท Proactive จะมีสติในการคิดในการเลือกทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด และพร้อมที่จะรับผลกระทบจากการตัดสินใจของตนเอง ต่างกับคนประเภท Reactive จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือเรื่องที่มากระทบโดยไม่ได้คิดให้ดี และเมื่อทำไปแล้วก็เกิดความทุกข์ใจ รวมทั้งเมื่อเกิดผลกระทบ ก็โทษสิ่งต่าง ๆ ว่าทำให้ตนเองต้องเป็นเช่นนี้ นอกจากนี้ เราควรกังวลหรือมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องที่เราควบคุมจัดการได้ แต่หากเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็ควรยอมรับและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมัน

อุปนิสัยที่ 2: การเริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายในใจ (Being with the End in Mind)

การกำหนดเป้าหมายด้วยการนำผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการเป็นตัวตั้ง โดยสร้างให้เห็นภาพที่ชัดเจนในใจ จากนั้นให้เขียนออกมา ซึ่งหากเราเห็นผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ชัดเจนแล้ว ก็จงแปลงให้เป็นวิธีการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนั้น เราจะพบต่อมาว่าสิ่งใดที่จะทำให้เรามุ่งสู่เป้าหมายได้ และสิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และไม่หลงทาง

อุปนิสัยที่ 3: จัดลำดับและเริ่มทำสิ่งที่สำคัญก่อน (Put First Things First)

ปกติคนเราจะพบกับเรื่องต่าง ๆ 4 แบบ คือ เรื่องสำคัญและเร่งด่วน เรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เรื่องไม่สำคัญแต่เร่งด่วน เรื่องไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน การเลือกทำในเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนจะทำให้เราลำบากและเหนื่อยยาก เพราะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ทำ ให้แก้อยู่ตลอด ดังนั้น เราต้องพยายามจัดสรรเวลามาทำในเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากขึ้น ได้แก่ เรื่องของการวางแผน การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ การป้องกันปัญหา โดยหากทำเรื่องเหล่านี้ให้ดี ก็จะช่วยให้เรื่องเร่งด่วนต่างๆลดลง เราจึงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการจัดทำตารางเวลาว่าจะจัดทำอะไรก่อนหลังตามลำดับความสำคัญ แล้วเลือกทำเรื่องที่ควรจะทำ ชีวิตจึงจะดูไม่สับสนวุ่นวาย และได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ: Summary of Stephen Covey bestseller “7 habits” Infographic (https://visual.ly/summary-stephen-covey-bestseller-7-habits)