อุปนิสัยที่ 4: คิดในด้านที่ชนะ (Think Win/Win)

ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา เหตุการณ์ที่เผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องตัดสินผลแพ้ชนะก็มีอยู่เรื่อยไป การคิดถึงผลชนะแต่ด้านดียว อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป แนวคิดแบบ win win นี้เป็นแนวคิดในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ความร่วมมือกันมากกว่าจะมาแข่งขันชิงดีชิงเด่น คุณลักษณะของคนที่มีแนวคิดแบบ win win นี้ จะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความใจกว้าง และมีวุฒิภาวะที่ดี การที่เราจะชนะได้ ไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นแพ้ แต่สามารถชนะไปพร้อมๆ กันได้ทุกฝ่าย

อุปนิสัยที่ 5: เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood)

ทักษะที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดี คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี โดยจะต้องฟังเพื่อให้เข้าใจ ไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบหรือเพื่อจะพูดต่อ ซึ่งปกติแล้วคนเรามักยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง อยากให้ใคร ๆ มาเข้าใจเรา แต่จริง ๆ แล้วคนที่มีเสน่ห์คือคนที่เข้าใจผู้อื่น

อุปนิสัยที่ 6: สอดประสานเพื่อเพิ่มพลัง (Synergize)

การผสานพลังจากความต่าง จากการการยอมรับในคุณค่าของตนเองและเปิดใจ เข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่น แล้วร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างไม่คาดฝัน เหมือนกับ 1+1 แต่ได้มากกว่า 2

ภาพประกอบ: Summary of Stephen Covey bestseller “7 habits” Infographic (https://visual.ly/summary-stephen-covey-bestseller-7-habits)