หนังสือเรื่อง : A Soft Thinking Framework: Something I think after a cup of Americano – ดื่มเอสเพรสโซ่ แล้วคิดอะไรได้ฤา
หมวด : หนังสือทั่วไป การพัฒนาตนเอง
ผู้แต่ง : ธนกฤต เลิศเมธาสกุล

เกริ่นนำ:
การผลิตสรรค์สร้าง หลักการ แนวทางการบริหารจัดการ และวงจรดำเนินกิจกรรม คือองค์ประกอบที่จะทำให้เการคิดมีความเป็นระบบและมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างมีคุณภาพ ดังเช่นตัวอย่างแนวคิดที่ผู้เขียนสามารถผลิตออกมาด้วยแนวทางของการคิดที่นำเสนอในเล่มนี้

ช่องทางจำหน่าย : ebooks, ookbee, mebmarket