กรอบแนวคิดสำหรับการเป็นเครื่องมือเสริมสมรรถนะการคิดตั้งแต่เริ่มจนนำไปสู่การขยายผลที่ผมนำมาเสนอนี้ ประกอบไปด้วย 8Bs, 4Ps, 11Ds และ 5Ts

a_soft_thinking_framework

ในส่วนของ 8Bs สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มที่เป็นส่วนประกอบจากภายนอกตัวเรา อันนี้สุดแล้วแต่ของแต่ละคนว่าจะมีอะไรบ้าง แต่ส่วนประกอบภายในที่เอื้อต่อการคิดของคนทุกคนย่อมเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดหรือไอเดีย (Idea) ขึ้น จากนี้แหละที่สำคัญว่าเราจะจัดการกับเจ้าไอเดียที่ล่องลอยออกมานี้อย่างไร ผมเสนอให้นำเข้า (Check-in) สู่ขั้นตอนการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท้ายที่สุด เริ่มตั้งแต่ การมองให้เป็นโครงการ (Projects) การพิจารณาตามกระบวนการให้เห็นถึงความเป็นไปและจัดการได้ (Process) ออกมาเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย (Products) และสถานที่ที่เหมาะแก่การขยายผลหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Places) ในส่วนของกระบวนการนั้น จะมีลักษณะเป็นวงจรตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งสิ้นสุดไป เปรียบได้กับการขมวดรวมกันของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน องค์ประกอบภายใต้กรอบแนวคิดทั้งหมดนี้ จะต้องอาศัยทักษะการคิดที่สำคัญ 5 อย่าง อันนำไปสู่คุณภาพของความคิดและการขยายผล ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนประกอบ รวมไปถึงโอกาสและบริบทของสิ่งที่คิดอยู่นั้น ความท้าทายของการนำไปใช้อย่างหนึ่งคือ เราจะทำให้มันเป็นกลไกอัตโนมัติได้อย่างไร ทั้งที่เป็นเชิงพฤติกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวก