โมเดลที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย แต่น่าสนใจนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย PS Aithal เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ธุรกิจที่เรากำลังสนใจและศึกษาถึงประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนโอกาสในการสร้างความยั่งยืนด้วยการเพิ่มขึ้นหรือคงไว้ซึ่งมูลค่าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ Advantages (ข้อได้เปรียบ) Benefits (ข้อประโยชน์) Constrains (ข้อจำกัด) และ Disadvantages (ข้อเสียเปรียบ)

abcd_1

จาก block diagram นี้คือตัวอย่างหนึ่งของการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยการกำหนดประเด็นพิจารณา โดยในแต่ละประเด็นหลักจะวิเเคราะห์ถึงมุมมอง ABCD ทั้ง 4 อย่างครบถ้วน ประเด็นเหล่านี้ ประกอบไปด้วย กรณีที่เกี่ยวกับองค์กร การดำเนินงาน การบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่พนักงาน สิ่งแวดล้อมภายนออกองค์กร และประเด็นทางธุรกิจ จากนั้นจึงวิเคราะห์หาปัจจัยภายใต้ประเด็นเหล่านี้จนครบทุกประเด็นและทุกมุมมอง และทำการแยกปัจจัยเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ (Factors Affecting) และ องำค์ประกอบที่สำคัญต่อธุรกิจ (Critical Constituent Elements) ต่อไป

abcd_2ตัวอย่าง มุมมอง Advantages ของประเด็นที่เกี่ยวกับองค์กร (Organizational Issues)