ความมั่งคั่งกับความเสี่ยง – การนำด้านทุนทางความสามารถมาพิจารณาร่วมกับด้านทุนทางการเงิน จะทำให้การวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความเสี่ยงของทั้งสองด้านและวิธีการลดความเสี่ยง เป็นไปดังนี้

 

สำหรับการกระจายความเสี่ยงนั้น สามารถทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ช่วยบริหารจัดการ โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assests) ออกเป็นกลุ่มตามลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปมาก แต่มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ กลุ่มสินทรัพย์เพื่อการปกป้องร่างกายและชีวิต (Protection) กลุ่มสินทรัพย์เพื่อการเกษียณ (Retirement) และกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment) นอกจากนี้ ยังสามารถนำกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มากำหนดประเภทของพอร์ตโฟลิโอตามความเสี่ยงหรือโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อีกเช่นกัน ดังตาราง

 

คำถามต่อมาก็คือ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเราเหมาะกับพอร์ตโฟลิโอประเภทใด หลักการโดยทั่วไปที่ใช้ในการเลือกพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะกับเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินในเบื้องต้น ควรพิจารณาจาก

  • ระดับของการยอมรับความเสี่ยง (Risk Preference)
  • อายุ (Age)
  • รายได้ (Income)
  • ความรู้ (Knowledge)