ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งอายุ รายได้ และความรู้ ก็คือทุนทางความสามารถ (Human Capital) ในการสร้างรายได้ที่ประกอบไปด้วยความเสี่ยง ได้แก่ การตาย เจ็บป่วย และตกงาน นั่นเอง ซึ่งหากเรานำเกณฑ์การพิจารณาเลือกพอร์ตโฟลิโอ ประยุกต์ร่วมกับตารางจำแนกประเภทของพอร์ตโฟลิโอ จะทำให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ลึกมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตาราง

ตารางข้างต้นเป็นเพียงการพิจารณาจากปัจจัยภายใน (Internal Factors) ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าต้องการให้ข้อมูลวิเคราะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำปัจจัยภายนอก (External Factors) มาพิจารณาประกอบอีกระดับหนึ่ง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Macroeconomic Environment) เอื้ออำนวยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เราอาจจะแบ่งสถานการณ์ (Scenario) ที่แตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจได้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น (Economic Upturn) เศรษฐกิจเป็นขาลง (Mid Economic Downturn) หรือเศรษฐเป็นขาลงอย่างรุนแรง (Severe Economic Downturn)