การนำกระบวนการ Agile ไปใช้ในหน่วยงาน เหมาะสำหรับองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความหลากหลาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างทีมเวิร์คให้เข้มแข็ง สมาชิกในทีมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คนที่มีมุมมองที่แตกต่างสามารถทำงานร่วมกันได้โดยเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน และมองเป้าหมายร่วมกัน หัวใจสำคัญของ Agile 4 ประการ ประกอบไปด้วย

1) Individuals & Interactions ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ และการปฏิสัมพันธ์มากกว่าการสื่อสาร

2) Working Software ควรใช้เวลากับ Product มากกว่า Document

3) Customer Collaboration ให้ความร่วมมือกับลูกค้า มากกว่าไปต่อรองกับเขา การรับฟังคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความร่วมมือ ฟังความต้องการของลูกค้าก่อนการซักถาม การต่อรองที่ดี ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม

4) Responding to Change ตั้งรับสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดินตามแผนการสื่อสารที่จะต้องมีลำดับชั้น(นั่งเป็นแถวตอนลึก) อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่มุ่งหวังในตอนแรก เปรียบเสมือนภาพที่แต่ละกลุ่มได้วาด เมื่อสารจากคนแรกไปถึงคนสุดท้าย รูปภาพที่ได้ ไม่ตรงกับภาพต้นฉบับ (Old World) แต่เมื่อมีการปรับกระบวนการทำงานแบบใหม่ ทุกกลุ่มมีการปรับมานั่งล้อมวงกัน และสามารถนำผลงานไปสอบถามกลุ่มอื่นๆ เพื่อขอข้อแนะนำ (Agile World) ทำให้ได้ผลงานที่สวยงาม และมีรายละเอียดครบถ้วนมากกว่าการทำงานในรูปแบบเก่า

ผลที่ได้รับจากการการอบรม Agile

  • องค์กรต้องตระหนักและปฏิบัติต่อพนักงานเยี่ยงคน ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติขององค์กร
  • การเจรจาที่ดี ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกกิดความร่วมมือ
  • ให้คิดเสมอว่า Feedback หรือ Comment คือ ของขวัญ ที่เราจะนำมาปรับใช้และพัฒนาตนเองและทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  • การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จะทำให้คนเต็มใจอยากทำงาน แล้วงานจะสัมฤทธิ์ผล