หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะด้วย Agile & Design Thinking เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของแนวคิดการทำงานแบบ Agile และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกันแบบ Agile ที่ส่งผลต่อศักยภาพของธุรกิจยุคใหม่
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และเป็นผู้สนับสนุนทีมงานด้วยความคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขตลอดจนโอกาสอันนำมาซึ่งคุณค่า (Value) ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ของการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์และบริบทของการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ของการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
 • ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ละสร้างสรรค์รายบุคคล
 • ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น และเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล


Session 1: Agile & Design Thinking in Practice (09.00 – 12.00 น.)

 • การบริหารจัดการโลกแห่งการทำงานที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่นสูง (Foundation of Agile Mindset)
 • การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อตอบสนองธุรกิจที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • กระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของการทำงานเป็นทีม
 • จากนิยามที่เรียบง่ายของ “ประสิทธิภาพ” สู่ผลกระทบของ “ความคุ้มค่า” ที่เกินราคา
 • สารพันแนวทาง พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ได้ผลในระดับองค์กร (Good Practice and Possibilities for Utilization)

Session 2: Strategic Play (13.00 – 16.00 น.)

 • ทำความรู้จักกับ Strategic Play และกรอบแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้
 • Challenge 1: การใช้ Lego Bricks เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • Challenge 2: รู้จักตัวตน เข้าใจทีมงาน
 • Challenge 3: หยั่งลึกความเข้าใจในธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย (Empathize)
 • Challenge 4: ระบุประเด็นท้ายทาย (Define)
 • ระดมความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด (Ideate)
 • Challenge 5: กำหนดแนวทาง (Solution) หรือสร้างต้นแบบ (Prototype)
 • Platforming & Telling Story: เชื่อมโยงและต่อยอดไอเดีย ตลอดจนทดสอบต้นแบบในการตอบสนองความท้าทายของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (Test)
 • การอ่านและวิเคราะห์แผนภาพตามแบบฉบับของ Strategic Play
 • สรุปและถอดบทเรียนที่ได้จากปฏิบัติการเรียนรู้