จากบทความในตอนแรกที่ผมได้อธิบายถึงที่มาที่ไปกับแนวคิดของ ดิจิตอลบนฐานของอนาล็อก หรือ Analog-based Digital นี้ จึงได้ทำเป็นแผนภาพมาอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพแนวคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ภาพแรกคือลักษณะของ analog ที่มีข้อมูลเป็นอะไรก็ได้จึงนำมาใช้งานในเชิงรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์เพราะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลจากการที่มีความเป็นไปได้ของข้อมูลในตำแหน่งหนึ่ง ภาพที่สองคือลักษณะของข้อมูลดิจิตอลในตำแหน่งหนึ่งที่มีโอกาสเป็นได้แค่ 0 หรือ 1 หากนำทั้งสองภาพมารวมกันก็จะได้ภาพที่สาม ที่แต่ละตำแหน่งเป็นได้แค่ 0 หรือ 1 ในรายละเอียดมุมแคบเช่นเดียวกับภาพที่สอง แต่หากมองในมุมกว้างก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับภาพแรกต่มีภาพที่สองเป็นส่วนหนึ่งในรายละเอียดและในทุกตำแหน่ง ทั้งหมดนี้อธิบายแนวคิดได้ด้วยรูปภาพตามที่ได้นำเสนอ ไม่ได้เป็นการพล็อตกราฟให้ดูแต่อย่างใด หากคิดถึงอะไรรอบตัวแล้ว สิ่งที่ใกล้เคียงกับแนวคิดนี้ที่จำลองความเป็นอนาล็อก (ภาพที่ตาเห็นกายภาพภายนอก) ในรูปของดิติตอล ( ภาพนั้นแสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์) ที่ใกล้เคียงที่สุด ก็น่าเป็นจอคอมพิวเตอร์นั่นเอง

 

analog_digital_1
analog_digital_2
analog_digital_3