การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและมีความยั่งยืน มีกลยุทธ์หลายรูปแบบปรากฎขึ้นในวงการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนำไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในการเผชิญกับคู่แข่งและสถานการณ์ทางธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์การอยู่รอด (Survival Strategy) ที่เรียกว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีดำ (Black Ocean Strategy)

การดำเนินธุรกิจในน่านน้ำสีดำนั้น เน้นเงินลงทุนที่มีจำนวนมาก เน้นความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เน้นความหรูหราอลังการของสถานที่และการตบแต่ง และการมีบารมีหรือสายสัมพันธ์ของเจ้าของและหุ้นส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของธุรกิจที่ต้องใช้กลยุทธ์ประเภทนี้เพื่อให้ธุรกิจนั้นเกิดความอยู่รอด ธุรกิจบางประเภท อาจเป็นธุรกิจที่อยูในแถบที่เรามักจะเรียกว่าธุรกิจสีเทา คือธุรกิจที่อาจเป็นธุรกิจที่คาบเกี่ยวระหว่างธุรกิจในระบบปกติและธุรกิจในระบบไม่ปกติ อาทิ ธุรกิจบริการอาบอบนวด ธุรกิจสปา (ประเภทพิเศษ) ธุรกิจคาราโอเกะแบบมีบริการ ฯลฯ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้หากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว จะสามารถดำรงธุรกิจได้เป็นระยะเวลายาวนาน และมีรายได้ต่อเงินลงทุนมหาศาล

หากพิจารณาในด้านการลงทุนกับความเสี่ยงจะพบว่ากลยุทธ์นี้จะเหมาะกับธุรกิจที่มีการลงทุนสูง (High Investment) ด้วยความที่ตลาดมีการแข่งขันสูงจึงต้องใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการรับรู้ความเสี่ยงในระดัยสูง (High Perceived Risk) เพราะแนวทางที่ใช้รับมือกับการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด มีความเสี่ยงต่อการผิดกฏเกณฑ์การทำธุรกิจในสภาวะปกติ อันนำไปสู่การสิ้นสุดของกิจการได้

black_ocean