ภาพอย่างกว้างของการประกอบธุรกิจมีประมาณนี้

 

business_modern_trade_1

รู้ความต้องการของลูกค้า => วิเคราะห์ลูกค้าด้วย 6Ws

 • WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
 • WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร
 • WHERE – ช่องทางในการซื้อ
 • WHY – ทำไมต้องการซื้อ
 • WHEN – โอกาสในการซื้อ
 • WHOM – ใครมีส่วนร่วมตัดสินใจ

รู้ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส/ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมธุรกิจ => STEEP Analysis

 • Social – สังคม
 • Technological – เทคโนโลยี
 • Economic – เศรษฐกิจ
 • Ecological – สิ่งแวดล้อม
 • Political – การเมือง

รู้สมรรถนะของบริษัท

 • พื้นฐาน => ระบบการผลิต ระบบการจำหน่าย ระบบการจัดการ
 • บุคลากร => ความสามารถ ค่าตอบแทน ความผูกพัน
 • ธุรกิจ => เงินทุน เครดิต ความเสี่ยงการเงิน แหล่งวัตถุดิบ
 • การตลาด => ขนาด ส่วนแบ่ง ความพึงพอใจของลูกค้า
 • สมการ (การเงิน) อย่างง่ายในการทำธุรกิจ => ยอดขาย – ต้นทุน = กำไร

เมื่อเชื่อมโยงภาพอย่างกว้างทั้ง 3 รู้ เข้าด้วยกันก็จะได้ประมาณนี้

business_modern_trade_2

การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเป็นธุรกิจที่มี …

 • สินค้าและบริการที่หลากหลาย
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

และหากลองดูปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า ได้แก่

 • ภาพลักษณ์องค์กร/แบรนด์
 • ช่องทางจำหน่าย
 • พนักงานและตัวแทนจำหน่าย
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • บรรจุภัณฑ์
 • โฆษณาและการสื่อสาร

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

เมื่อนำทั้งหมดมาเชื่อมรวมกัน ก็จะได้เป็นกรอบการวิเคราะห์ที่ควรจะพิจารณาอย่างกว้างๆ ในการประกอบธุรกิจ ที่จะต้องค้นหาสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีโอกาส/ความเสี่ยงประกอบกับปัจจัยสำเร็จอะไรบ้าง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มี Modern Trade เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน มีกระบวนการ ระบบ ตลอดจนเทคโนโลยีอะไรนำมาใช้รองรับการดำเนินกิจการเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มโอกาสการขาย การลดต้นทุนดำเนินงาน การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน การสร้างความแตกต่างหรือความได้เปรียบกับคู้แข่ง เป็นต้น

business_modern_trade_3

สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กกว่าบริษัทค้าปลีกรายใหญ่นั้น จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหากยังคงดำเนินการวิธีแบบเดิมๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางรอดมีอยู่ไม่มากนักซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธสำหรับทุกประเภทธุรกิจเพื่อการอยู่รอดและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันต่อไป ได้แก่

การสร้างแบรนด์ ซึ่งต้องคำนึงถึง …

 • คุณภาพ
 • เอกลักษณ์
 • การตลาด

การสร้างนวัตกรรม ซึ่งต้องคำนึงถึง …

 • แนวคิด
 • การนำไปใช้

การสร้างนวัตกรรมในด้านกระบวนการหรือระบบ จะช่วยเพิ่มศักยภาพภายในองค์กร ซึ่งควรจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการทำงาน กระบวนการทำงาน ในส่วนที่เป็นแก่นหลักของธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอาศัยการปรับปรุงแนวคิดหรือผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเอื้อประโยชน์ ส่วนการสร้างนวัตกรรมแก่สินค้าและบริการก็จะเกื้อหนุนให้เกิดแบรนด์ที่มีความโดดเด่นหรือสร้างความพึงพอใจ การยอมรับจากลูกค้า ทั้งภาพลักษณ์และคุณภาพ

business_modern_trade_4