ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria)

ไซยาโนแบคทีเรีย หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue-green algae หรือ cyanobacteria) จัดอยู่ในไฟลัม Cyanophyta ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นผู้ผลิตลำดับแรกในระบบนิเวศเนื่องจากสามารถสังเคราะห์ด้วยด้วยแสงได้ […]

ลายนิ้วมือ Dermatoglyphics และทฤษฎีพหุปัญญา

ลายนิ้วมือ (Fingerprint) คือ ลายเส้นนูนที่ปรากฏอยู่บนผิวหนังด้านหน้าของนิ้วมือ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละคน โดยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่อยู่ในช่วงอายุทารกประมาณ 3-4 เดือน ขณะที่อยู่ในครรภ์มารดา และจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดชีวิต […]

7 สัญญาณของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Awakening)

คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้หรือไม่ บางอย่างที่มากกว่ากิจวัตรประจำวันที่ทำไปเรื่อยๆ ความสงสัยใคร่รู้ต่อโลกรอบตัวภายนอกที่ออกมาจากความรู้สึกภายใน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก็เป็นได้ นี่เป็นการเดินทางส่วนบุคคล เพื่อไปสู่การตื่นรู้และพบเจอโลกใบใหม่ที่ไม่อาจพบเจอได้จากโลกภายนอกดั่งที่เห็นอยู่ ต่อไปนี้เป็นสัญญาณของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ซึ่งอาจมีส่วนที่ทับซ้อนกันบ้างในแต่ละข้อหรืออาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA 4.0) หมวด 1-2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

บรรยายพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA 4.0) หมวด 1-2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เมื่อวันที่ 28 […]

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA 4.0) หมวด 3-6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

บรรยายพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA 4.0) หมวด 3-6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เมื่อวันที่ 24 […]

กลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth Hacking Strategy)

Growth Hacking กลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่าง Creative Marketing (การตลาดแบบทำน้อยแต่ได้มาก) Behavioral Psychology (จิตวิทยาพฤติกรรมผู้บริโภค) […]

ระดับขั้นอายุจิตวิญญาณ (Soul Age)

คุณเคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับจากสังคม ความอิสระ ความสงบสุบ หรือเพียงแค่ต้องการเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณเคยตั้งข้อสงสัยต่อประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมาทั้งชีวิตหรือไม่ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการแหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด […]

วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) […]

สรุปประเด็นหลัก Marketing 5.0

Introduction 1. Marketing 5.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้น ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี​มาช่วยงานการตลาด หรือ MarTech Challenges Marketers […]