ระดับขั้นอายุจิตวิญญาณ (Soul Age)

คุณเคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับจากสังคม ความอิสระ ความสงบสุบ หรือเพียงแค่ต้องการเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณเคยตั้งข้อสงสัยต่อประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมาทั้งชีวิตหรือไม่ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการแหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด […]

วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) […]

จิตใต้สำนึก (Subconscious Mind)

จิตใต้สำนึก คือคลังสมบัติที่อยู่ในตัวเราที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เป็นสิ่งที่สร้างร่างกาย บำบัดร่างกาย รวมถึงความผิดปกติต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้มันยังถูกใช้เพื่อดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตเรา จิตใต้สำนึกมีความตรงไปตรงมา ไม่สนใจเหตุผล ไม่เว้นถูกผิด เพียงแค่เราคิดหรือพูดบ่อยๆ […]

ศาสตร์แห่งชีวิต (Life Science)

ศาสตร์แห่งชีวิต (Life Science) คือวิทยาศาตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการบูรณาการและประสานธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกตัวเรา เพื่อให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้น และเข้าถึงสัจธรรมในเบื้องลึก ภายใต้กฏธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ธรรมชาติภายใน จากระดับตื้น ได้แก่ […]