Life

วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) ก็เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตเสมือนเป็นวัคซีนครอบจักรวาลได้แล้ว เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความใจร้ายด้วยความเอื้ออาทร เอาชนะความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความจริง” […]

ศาสตร์แห่งชีวิต (Life Science)

ศาสตร์แห่งชีวิต (Life Science) คือวิทยาศาตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการบูรณาการและประสานธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกตัวเรา เพื่อให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้น และเข้าถึงสัจธรรมในเบื้องลึก ภายใต้กฏธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ธรรมชาติภายใน จากระดับตื้น ได้แก่ ร่างกาย จนถึงระดับลึกลงไป ได้แก่ จิตใจธรรมชาติภายนอก จากระดับล่าง […]

มรณานุสติ

เราทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน ล้วนปรารถนาถึงการมีชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแต่ละคนมีความเข้าใจถึงชีวิตที่ดีงามแตกต่างกันไป บ้างก็หมายถึงชีวิตที่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือมีครอบครัวที่อบอุ่น หลายท่านเพียรพยายามเพื่อบรรลุถึงชีวิตที่ดีงามดังกล่าว สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะให้ความสำคัญกับการทำให้ชีวิตมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขนั้นจะมากน้อยเพียงใด […]

แนวคิดของการประเมินศักยภาพการตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิต

แนวคิดของการประเมินศักยภาพการตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิตนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ถูกพัฒนาเพื่อประเมินศักยภาพด้านกระบวนจัดการซอฟแวร์ชื่อ Capability Maturity Model (CMM) โดยมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon  ที่เน้นแนวทางการวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น หลักคิดของ CMM ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการดำเนินงานขององค์กร โดยมีแบบประเมินศักยภาพ […]