คุณสมบัติของผู้บริหาร CEO’s Characters  หรือ “Leadership Charisma” มีดังนี้

1. บริหารจัดการเวลาเก่ง – Excellence Time Management

2. บริการจัดการทรัพยากรเก่ง – Excellence Resource Management

3. บริหารจัดการกิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญเก่ง – Excellence Activity Management

4. มองเห็นคุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าขึ้นได้ – Excellence Value Creation

5. มีความยืดหยุ่นและได้สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม – Flexibility and Adaptability

6. มีความสุขในการดำเนินชีวิต – Enjoy Living on Life

7. มีศิลปะและวัฒนธรรมี่ดี – Enjoy Art and Culture

8. มีความเป็นนักกีฬา ดูแลสุขภาพและออกกำลังการสม่ำเสมอ – Staying Healthy

9. มีหลักธรรมและคุณธรรมประจำใจ – Good Morality