7Q หรือความฉลาดทั้ง 7 (ไม่ใช่คนแคระทั้ง 7) ได้แก่

 1.  Intelligence Quotient หรือ IQ คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล
 2.  Emotional Quotient หรือ EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ การควบคุมและเข้าถึงอารมณ์ตนเองและผู้อื่น
 3. Creativity Quotient หรือ CQ คือ ความฉลาดในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การมีจินตนาการหรือปลุกปั้นแนวคิดใหม่เชิงนวัตกรรม
 4. Moral Quotient หรือ MQ คือ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
 5. Play Quotient หรือ PQ คือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น การลงมือทำ อันนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆ
 6. Adversity Quotient หรือ AQ คือ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหาและเผชิญหน้ากับความท้าทาย ความสามารถที่จะยืดหยุ่นปรับตัวในการเผชิญปัญหาและเอาชนะอุปสรรครอบตัว
 7. Social Quotient หรือ SQ คือ ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

หากจะพิจารณาถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความฉลาดทั้ง 7 และนำ CHAMPSPACE มาพิจารณาร่วมกัน จะพบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี

 • กรณีที่ 1 ความฉลาดที่เป็นฐานสู่คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น การลงมือทำ (PQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ)
 • กรณีที่ 2 ความฉลาดที่มีความสัมพันธ์หรือตรงกันกับคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
  • ความฉลาดในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (CQ) สัมพันธ์กับ Alchemy และ Metaphor
  • ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม (MQ) ตรงกับ Moral และ Ethics
  • ความฉลาดในการปรับตัวและเผชิญหน้ากับความท้าทาย (AQ) ตรงกับ Challenge และสัมพันธ์กับ Heuristics

Presentation: CHAMPSPACE