อิคิไก (ikigai) เป็น ‘ปัญญา’ ที่ซ่อนอยู่ในปรัชญา โอบล้อมความเป็นเซนเอาไว้ภายใน เป็นการสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านการรู้สึกตัวและการค้นพบตัวตน อิคิไก มีความหมายว่า ‘จุดมุ่งหมาย’ หรือ ‘เหตุผลของการมีชีวิตอยู่’ คือเหตุผลที่ทำให้เราตื่นมาในทุกๆ เช้า โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่าง 4 สิ่ง ได้แก่ …

 1. สิ่งที่คุณรัก ชอบ คุณมีความสุขขณะทำ (what you Love)
 2. สิ่งที่มีประโยชน์ มีประโยชน์ต่อโลกและผู้อื่น (what the world needs)
 3. สิ่งที่สร้างรายได้ให้เราเพื่อจะได้ทำต่อไป ( what you can be paid for )
 4. สิ่งที่เราทำได้ดีถนัดมีฝีมือกว่าคนอื่นๆ ( What you are good at )

ซึ่งการผสมผสานของทั้ง 4 สิ่งนี้ ทำให้เกิดเป็น…

 • ความหลงใหล (Passion) = สิ่งที่เราทำได้ดี + สิ่งที่มีความสุขที่ได้ทำ
 • ภาระกิจ (Mission) = สิ่งที่คุณมีความสุขที่ได้ทำ + สิ่งมีประโยชน์ต่อผูู้อื่น
 • ทักษะ (Vocation) = สิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น + ก็สร้างรายได้ให้ตัวเราด้วย
 • อาชีพ (Profession) = อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดี+สร้างรายได้ให้กับเรา

ส่วน CHAMPSPACE คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ (SPACE) กับคุณสมบัติขั้นประยุกต์เพื่อความสำเร็จในชีวิต 5 ประการ (CHAMP)

champ

 • Challenge – การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
  (Change) – การรู้ทันและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
 • Holistics – การมองอย่างเป็นองค์รวม
  (Heuristics – วิธีการหรือการแก้ปัญหาจากการค้นพบด้วยตนเอง)
 • Alchemy – การพลิกแพลง เล่นแร่แปรธาตุ
 • Methaphor – การอุปมาอุปไมย และการเชื่อมโยง
 • Platform – ระบบช่วยวิเคราะห์และอำนวยความสะดวกต่อการตัดสินใจ
  (Perseverance – ความวิริยะอุสาหะ ลงมือทำจนสำเร็จ)

space

 • Sufficiency – ความพอเพียงในชีวิต
  (Simple – ความเรียบง่าย)
 • Patient – ความอดทนอดกลั้น
 • Attitude – ทัศนคติและความคิดเชิงบวก
 • Cause – ความมีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป
  (Consciousness  – การมีสติ ระลึกรู้ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน)
 • Ethics – จริยธรรม ความดีงามตามบรรทัดฐานทางสังคม

ถ้า Ikigai คือ เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ CHAMPSPACE ก็คือ การอยู่ให้สุขและสำเร็จนั่นเอง