ผมพบว่า กฎแห่งความสุข 12 ประการ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย Marc Chernoff มีความน่าสนใจไม่น้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) Integrity is the foundation of a happy, meaningful life. – ศีลธรรมคือพื้นฐานของความสุข และชีวิตที่มีความหมาย
2) Happiness depends on being free, and freedom depends on being brave. – ความสุขขึ้นอยู่กับการเป็นอิสระ และอิสรภาพขึ้นอยู่กับการเป็นคนที่กล้าหาญ
3) Happiness is wholeness, and every step and experience is what makes you whole. – ความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกก้าวย่าง ทุกประสบการณ์ คือสิ่งที่ทำให้คุณทุกสิ่งทุกอย่าง
4) A happy life story does not mean an easy life story. – เรื่องราวความสุขในชีวิตไม่ได้หมายถึงเรื่องราวของชีวิตที่มีความง่าย
5) Happiness lives in all the small things. – ความสุขอาศัยอยู่ในสิ่งเล็กๆทุกสิ่ง
6) Happiness is not some possession to be prized – it is a quality of thought, a positive state of mind in pursuit of meaning. – ความสุขไม่ใช่สมบัติที่ให้ผลตอบแทน มันเป็นคุณภาพของความคิด จิตใจที่มีสถานะเป็นบวกต่อการแสวงหาความหมาย
7) The secret of everyday happiness is not in always doing what one likes, but in mindfully liking what one does. – ความลับของความสุขในทุกๆวัน ไม่ใช่การทำแต่สิ่งที่ชอบ แต่จะต้องชอบอย่างมีสติในสิ่งที่ทำ
8) You can’t be happy unless you’re unhappy sometimes too. – คุณไม่สามารถมีความสุขได้ ถ้าหากคุณยังมีความทุกข์ในบางครั้ง
9) Happiness is an evolving mindset. – ความสุขคือการพัฒนาความคิด
10) Happiness flourishes through detachment. – ความสุขจะเจริญงอกงามได้ด้วยการปล่อยวาง
11) It’s impossible to build your own happiness on the unhappiness of others. – มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างความสุขแก่ตัวคุณเองบนความทุกข์ของคนอื่นๆ
12) You are incomparable to everyone else, and so are your triggers for happiness. – คุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น คุณเองนั่นแหละที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสุข

หากจะพิจารณาถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสุขตามแนวคิดของ Chernoff และนำ CHAMPSPACE (ในส่วนของ SPACE) ไปเทียบเคียง จะพบว่ามีบางประเด็นที่ทั้งสองแนวคิดให้ความสำคัญที่ตรงกันหรือพอจะเทียบเคียงกันได้ ได้แก่

ศีลธรรมคือพื้นฐานของความสุข และชีวิตที่มีความหมาย กับ จริยธรรมความดีงามจากภายนอก ซึ่งเป็นความคาดหวังทางสังคม (E-Ethics)

ความสุขอาศัยอยู่ในสิ่งเล็กๆทุกสิ่ง กับ ความเรียบง่าย (S- Simple)

ความสุขไม่ใช่สมบัติที่ให้ผลตอบแทน มันเป็นคุณภาพของความคิด จิตใจที่มีสถานะเป็นบวกต่อการแสวงหาความหมาย – ทัศนคติและความคิดเชิงบวก (Attitude)

Presentation: CHAMPSPACE