ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้

 • คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย
 • คนเปิดเผย กับ คนปิดกั้นตนเอง
 • คนประนีประนอม กับ คนต้องการเอาชนะ
 • นักจัดการที่ดี กับ คนไม่มีระเบียบ
 • คนสุขุมเยือกเย็น กับ คนขี้ระแวง
 • คนมีจินตนาการ กับ คนไม่ชอบสิ่งใหม่

หากนำหลักแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข (S P A C E) และคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (C H A M P) จะพบความสอดคล้องกัน (https://www.thanakrit.net/living-champ-4/) ดังต่อไปนี้

 1. คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย
  ทางตรง => A-Attutude
  ทางอ้อม => S-Sufficiency, S-Simple
 2. คนเปิดเผย กับ คนปิดกั้นตนเอง
  ทางตรง => –
  ทางอ้อม => S-Simple
 3. คนประนีประนอม กับ คนต้องการเอาชนะ
  ทางตรง => P-Patient
  ทางอ้อม => C-Challenge, C-Cause
 4. นักจัดการที่ดี กับ คนไม่มีระเบียบ
  ทางตรง => –
  ทางอ้อม => C-Challenge, H-Holistics, P-Platform, C-Cause
 5. คนสุขุมเยือกเย็น กับ คนขี้ระแวง
  ทางตรง => P-Patient
  ทางอ้อม => S-Sufficiency, S-Simple
 6. คนมีจินตนาการ กับ คนไม่ชอบสิ่งใหม่
  ทางตรง => A-Alchemy
  ทางอ้อม => C-Challenge, H-Heuristics, M-Metaphor