ในการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กร จำเป็นต้องพัฒนาทีมทำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้บุคลากรอื่นๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการองค์กร

ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ผู้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือบุคคลที่มีทักษะและพลังในการกระตุ้น อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายนอกหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใน ความสำเร็จของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้เกี่ยวข้องการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

บุคคลหรือกลุ่มริเริ่มที่ทำหน้าริเริ่มและสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นที่รู้จักกันในนามของผู้นำการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นบุคลากรภายในองค์กร เช่น ผู้บริหารหรือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องได้รับพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ที่ปรึกษาจากภายนอก อาจใช้เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สำคัญขององค์กร องค์กรมักจะให้ที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ที่ปรึกษาจากภายนอกมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากองค์กร สามารถนำมุมมองที่มีความแตกต่างมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อด้อยที่เกิดจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาขององค์กร และขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งขาดความคุ้นเคยกับบุคลากรภายในองค์กร