บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1) ในการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กร จำเป็นต้องพัฒนาทีมทำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2) สมาชิกในผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรมาจากหลากหลายส่วนงานและหลากหลายระดับ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
3) เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้บุคลากรอื่นๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
4) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมีเวลาเพียงพอในการร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการองค์กร
6) ควรมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างชัดเจน และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถนำกลุ่มปฏิบัติต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและการมีภาวะผู้นำ คือพลังชนิดหนึ่ง ที่สามารถส่งแรงกระทำอันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนและนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จและนำพาองค์กรไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนให้องค์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กรและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้
1) เป็น Educator ที่ดี คือเป็นผู้ให้ความรู้ซึ่งต้องมีทักษะในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลในองค์กร
2) เป็น Promotor ที่ดี คือเป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การโน้มน้าวใจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นผู้นำในการรณรงค์กิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ขององค์กร
3) เป็น Integrator ที่ดี คือเป็นผู้ที่สามารถประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี มีความสามารถในการบูรณาการและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งในแง่ของการบูรณาการความรู้ขององค์กร บทบาทหน้าที่ของการบูรณาการความรู้ขององค์กร บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร
4) เป็น Involver ที่ดี คือต้องเป็นผู้ที่ลงไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญดังต่อไปนี้
1) Communication การมีทักษะการสื่อสารที่ดี
2) Connection การมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3) Consultation การมีทักษะการให้คำปรึกษาที่ดี