การพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้มีบทบาทด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นนักถ่ายทอดความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นนักปฏิบัติและนักประสานงาน โดยการใช้แนวทาง CM (Change Management) – CoP (Community of Practice) – CIA (Change Information Agent) ในการขับเคลื่อนองค์กรพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่ม Change Agent ให้เป็นทีมการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมโดยตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้ตามให้เกิดจิตสำนึก ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมและมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แนวทางการพัฒนา Change Agent นี้ ได้นำคุณสมบัติหรือทักษะของ Curator หรือภัณฑรักษ์ คือบุคคลที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเก็บสะสม จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้เสมือนมีห้องสมุดหรือคลังข้อมูลส่วนตัวและสามารถนำข้อมูลมาสร้าง content ใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบที่เป็นหลักแนวคิดในการดำเนินการ 4 ขั้นตอนคือ

1) จับจุดเปลี่ยน (Inquire) ให้มีการเรียนรู้และฝึกที่จะตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการถาม ที่ว่า “ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยน” ภายใต้แนวคิด “The Challenge of the change”

2) เห็นจุดเชื่อม (Integrate) การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง “Change management for digital transformation” “Agile” และ “Cross functional Learning”

3) เรียนให้เป็น (Educate) ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง Commitment to learn / Life long learning / Growth Mindset / 21 Century Skills

4) กระเพื่อมองค์กร (Promote) โดย Change Agent แต่ละทีมจะต้องมีการนำเสนอแผนระยะสั้นและระยะยาวที่จะใช้ Implement จริงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร
ทั้ง 4 ขั้นตอนจะมีการเชื่อมโยง : Involve ซึ่งเป็นฐานหลักของทุกกระบวนการ เป็นการสร้างให้คนเกิด engagement ในทุกกิจกรรม เพราะหัวใจสำคัญคือการดึงคนในองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง