ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น ควรมีบทบาทเป็น Facilitator คือ ควรเป็นบุคคลที่มีทักษะสำคัญในบทบาทของผู้เชื่อมโยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst) และทำหน้าเป็นผู้ประสานงานให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายภายในองค์กร และจะทำการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้มีทักษะสำคัญคือ 3C ได้แก่ Communication : การมีทักษะการสื่อสารที่ดี Connection : การมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี Consultation : การมีทักษะการให้คำปรึกษาที่ดี เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำแบบ Facilitator & Change Agent ที่ถือเป็นบทบาทและกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ ให้มีทักษะในการบริหารทีมงานและองค์กรอย่างมีส่วนร่วม เกิดความไว้วางใจ แรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งเดียว

ทั้งนี้ องค์กรสามารถวิเคราะห์เพื่อประเมินความจำเป็นในการพัฒนา (Need Analysis) โดยสอบถามความจำเป็นในการใช้ทักษะหรือสมรรถนะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การและระดับความสามารถในปัจจุบันของผู้นำการเปลี่ยนแปลง อันจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาดังแสดงในตาราง ซึ่งสรุปได้ว่าสมรรถนะที่มีความจำเป็นมากที่สุดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร คือ Integrator หรือความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การโน้มน้าวใจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นผู้นำในการรณรงค์กิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ขององค์กร รองลงมาคือ Communication หรือการมีทักษะการสื่อสารที่ดี และ Promoter และ Consultation ตามลำดับ

สมรรถนะที่มีช่องว่างในการพัฒนามากที่สุด คือ Integrator รองลงมาคือ Communication หรือการมีทักษะการสื่อสารที่ดี และ Promoter ตามลำดับ

สมรรถนะ (Competency)

การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา

ความจำเป็น

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

ช่องว่าง (GAP)

Educator

2.8

2.4

0.4

Promoter

3.2

2.4

0.8

Integrator

3.8

2.8

1.0

Involver

2.6

2.6

0.0

Communication

3.6

2.8

0.8

Connection

2.4

3.0

-0.6

Consultation

3.2

2.6

0.6

หมายเหตุ
ความจำเป็นในการใช้ทักษะหรือสมรรถนะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
1 คือ ไม่จำเป็น
2 คือ ควรมี
3 คือ จำเป็นต้องมี
4 คือ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ระดับความสามารถในปัจจุบันของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1 คือ ไม่มีพฤติกรรมหริอความสามารถใดๆ ที่สะท้อนถึง Competency นี้
2 คือ มีพฤติกรรมหริอความสามารถที่สะท้อนถึง Competency นี้
3 คือ มีความสามารถที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4 คือ มีความสามารถในระดับการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงได้