องค์ประกอบ

ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
 • การเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมที่เน้นการบริการ (Service-oriented culture)
 • พนักงานต้องก้าวข้ามความคิดแบบแบ่งแยกงานตามแผนกหรือหน่อยงานย่อย
 • ต้องเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กร
 • พนักงานต้องได้รับการส่งเสริมให้ทำงานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
 • ต้องทำให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างองค์เกิดความไว้วางใจและเข้มแข็ง
 • ต้องเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ขององค์กร
 • ความคิดของผู้นำจะต้องได้รับการปลี่ยนแปลงอย่างมาก
โครงสร้าง (Structure)
 • ต้องคำนึงถึงการควบรวมแนวนอนและแนวตั้ง (กิจกรรมต่างๆ กำลังถูกแยกออกจากส่วนกลางทำให้ต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานที่ดี) ภารกิจต่างๆกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก ในขณะที่จำเป็นต้องมีโครงสร้างงานใหม่
 • ข้อมูลดิจิทัลจะต้องได้มาตรฐานสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรหลายแห่งพร้อมๆ กัน
 • ขั้นตอนถูกทำให้ง่ายขึ้น ลดระดับความเป็นทางการ ขณะที่วิธีการดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ต้องมีปลอดภัย ไว้ใจได้
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับการริเริ่มของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกมอบไปยัง e-leader ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับสูง (eLeadership) และระดับกลาง (eChampions, CIO Leaders) ซึ่งนำไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ
 • โครงสร้างแบบลำดับขั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นเครือข่ายเพียงหนึ่งเดียว
เทคโนโลยี (Technology)
 • โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปรเทศ
 • โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและฐานข้อมูลเครือข่าย
 • สถาปัตยกรรมที่รองรับการทำงานร่วมกัน
 • มาตรฐานข้อมูลที่เข้ากันได้ (Extensible Markup Language – XML)
 • มาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้
 • รูปแบบการรักษาความปลอดภัย
 • การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสนทนา มัลติมีเดีย ระบบอัตโนมัติ การติดตามและการสืบค้นกลับ และเทคโนโลยีการระบุตัวตน
กระบวนการ (Process)
 • เปลี่ยนแปลงกระบวนการทั้งหมด (พิจารณาหลักการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจจากภาคเอกชน)
 • เร่งกระบวนการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว (จากไม่กี่นาทีถึงสองสามวินาที) และสามารถดำเนินการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บูรณาการในแนวระนาบระหว่างหน่วยงานและแผนก และการประมวลผลตามแนวดิ่งหรือการรวมกลุ่มระหว่างองค์กร
 • เปลี่ยนแปลงกฎ ซึ่งเอื้อต่อการกำหนดกระบวนการ (ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย, การบำรุงรักษาและความมั่นคง)
บุคลากร (Human Resources)
 • พนักงานต้องรับทราบมุมมองและกระบวนการในแนวระนาบที่ตนรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ทักษะใหม่ๆ ที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม (เช่นการทำงานร่วมกัน การเผชิญหน้ากับงานที่ไม่คาดคิด) และองค์ความรู้ใหม่
 • การฝึกอบรมพนักงาน ต้องจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ผู้นำต้องสามารถรวบรวมความรู้และทักษะด้าน ICT เข้ากับเชื่อมโยงเข้ากับความเข้าใจในกระบวนการทำงานได้
 • ผู้นำต้องสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และจัดการทรัพยากรมนุษย์ โครงการ และกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร