กระบวนการจัดทำและแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป สามารถสรุปลำดับขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์สภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (As Is) กำหนดสถานะที่องค์กรควรไปให้ถึงในอนาคต (To Be) และวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) จากแหล่งข้อมูลสำคัญ ได้แก่
1.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง นำมาซึ่งถ้อยแถลงคุณค่าเพื่อมอบให้ผู้รับบริการ (Value Proposition) และช่องว่างระหว่างคุณค่าที่ต้องการส่งมอบให้ผู้รับบริการกับสถานะปัจจุบันที่องค์กรเป็นอยู่
1.2 การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง นำมาซึ่งข้อมูลในประเด็นด้านวัฒนธรรมองค์กร บทบาทหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล และช่องว่างระหว่างประเด็นดังกล่าวกับสถานะปัจจุบันที่องค์กรเป็นอยู่
1.3 กฏระเบียบและข้อบังคับทั้งที่มาจากภายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมำทางธุรกิจ นำมาซึ่งโอกาสหรือช่องทางการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และช่องว่างระหว่างประเด็นดังกล่าวกับสถานะปัจจุบันที่องค์กรเป็นอยู่
1.4 การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) และการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) โดยทั่วไป ควรมุ่งเน้นพิจารณาด้าน ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร การสื่อสารในองค์กร กระบวนการทำงาน บุคลากร และเทคโนโลยี นำมาซึ่งจุดเด่นร่วมกันของจากคู่เทียบต่างๆ รวมไปถึงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน และช่องว่างระหว่างจุดเด่นร่วมและตัวอย่างความสำเร็จกับสถานะปัจจุบันที่องค์กรเป็นอยู่

2. นำผลของการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) มาวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement : OFI) โดยนำโอกาสเหล่านี้มาพิจาณาถึงขีดความสามารถขององค์การที่สามารถดำเนินการได้และระดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดความเร่งด่วนของกิจกรรมและระบุไว้ในกรอบเวลาตามกลยุทธ์บริหารการเปลี่ยนแปลง (Unfreez – Transition – Refreeze)
3. กิจกรรมหรือโครงการโดยทั่วไปซึ่งจะนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มทักษะและขีดความสามารถแก่บุคลากร การบริหารจัดการความรู้ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยอาจกำหนดได้เป็นแผนระยะต่างๆ ตามความเหมาะสม
4. เป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การปรับฐานองค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดรับกับความสามารถทางการแข่งขันในสภาวะตลาดปัจจุบัน ความต่อเนื่องในการปรับปรุงหรือเพิ่มขีดความสามารถ การยกระดับการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำข้อมูลทางธุรกิจมาใช้ให้เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ