การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตลดา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ครั้งนี้ น้องๆได้ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการรับมือหรือช่วยให้ชีวิตการทำงานของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y, Z ให้ดีขึ้น