เพื่อส่งเสริมให้การจัดการความรู้ (KM) ขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจกำหนดให้มีกิจกรรมและการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice: CoP จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ KM กับการทำงานประจำ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรม CoP ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กระบวนการสร้างคุณค่า (Hard Topic) และ กระบวนการสนับสนุน (Soft Topic) และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่ม CoP จากกระบวนการสร้างคุณค่า (Hard Topic) ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติตามภารกิจขององค์กร ส่งผลโดยตรงกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการแตกต่างกันไปตามภารกิจขององค์กร เช่น
  • งานตรวจสอบภายใน
  • งานพัฒนาระบบบริหาร
  • งานกฎหมาย
  • งานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานคลังและพัสดุ เป็นต้น

รวมถึงกลุ่ม CoP ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น

 • เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาทักษะการนำเสนองานและการเป็นวิทยากร
 • สนับสนุนการสร้างสุขภาพใจและสุขภาพกายเพื่อความสุขในการทำงาน เป็นต้น
 • กำหนดจำนวนสมาชิกกลุ่ม (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม) ประกอบด้วย
  • ประธานกลุ่ม
  • เลขานุการกลุ่ม
  • ที่ปรึกษากลุ่ม
  • สมาชิกกลุ่ม
 • กลุ่ม CoP กำหนดหัวข้อที่จะดำเนินการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
 • กำหนดวัตถุประสงค์-เหตุผล (Objective) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ของหัวข้อที่จะดำเนินการ
 • กำหนดให้กลุ่ม CoP นำเสนอแผนงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน เพื่อพิจารณากิจกรรมและแผนงานของกลุ่ม CoP
 • กลุ่ม CoP ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม
 • กลุ่ม CoP นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน KM เพื่อประเมินผลสำเร็จในการจัดกิจกรรม โดยทำการวัดผลลัพธ์จากข้อเสนอตามที่ได้เสนอมาเพื่อพิจารณามอบรางวัล
 • กลุ่ม CoP และคณะที่ปรึกษาร่วมกันคัดเลือกความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ตามช่องทางที่เหมาะสม

ตัวอย่างหลักเกณฑ์การสะสมคะแนนของรางวัลประเภทรายบุคคล

หลักเกณฑ์การสะสมคะแนนรางวัลประเภทรายบุคคล

คะแนน
เชิงคุณภาพ

•          มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อการเรียนรู้

20 คะแนน

–          สรุปความรู้จากกิจกรรม 2 เรื่องขึ้นไป = 5 คะแนน

–          จัดข้อมูลและทำ (ร่าง) แบบสื่อการเรียนรู้ = 10 คะแนน

–          ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อการเรียนรู้ = 5 คะแนน

•          มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้

20 คะแนน

–          เป็นผู้นำเสนอผลงาน CoP = 5 คะแนน

–          เป็นผู้นำเสนอผลงาน Focus Group = 5 คะแนน

–          เป็นวิทยากรใน KM Forum = 10 คะแนน

•          มีส่วนร่วมในการจัดหมวดหมู่ความรู้ และ/ หรือ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน

15 คะแนน

–          มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล = 5 คะแนน

–          มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ = 10 คะแนน

•          ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม

15 คะแนน

–          เสนอหัวข้อกิจกรรม 1-3 เรื่อง = 2 คะแนน

–          เสนอหัวข้อกิจกรรม 4-6 เรื่อง = 5 คะแนน

–          เสนอหัวข้อกิจกรรม 7 เรื่องขึ้นไป = 10 คะแนน

–          เสนอวิธีการ/ แนวทางในการจัดการความรู้ = 5 คะแนน

คะแนนเชิงปริมาณ

•          จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

30 คะแนน

–          เข้าร่วม KM Forum ครั้งละ 2 คะแนน

–          เข้าร่วม KM Network ครั้งละ 2 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น

100 คะแนน