ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Culture and Core Value KPIs)

  • การทำงานร่วมกัน (Collaboration) – ใช้ความคิดริเริ่มในการให้ความช่วยเหลือและช่วยเหลือสมาชิกในทีม
  • การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer-Focus) – ทำให้ความต้องการของลูกค้าภายในหรือภายนอกและประสบการณ์ของลูกค้าอยู่ในระดับแนวหน้าของการตัดสินใจ
  • นวัตกรรม (Innovation Centric) – แสวงหาแนวคิดใหม่ๆ และสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและท้าทายมาตรฐาน
  • ความเป็นเจ้าของ (Ownership) – ปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อบทบาทและต่อสมาชิกในทีม สร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในระดับสูง
  • ความหลงใหล (Passion) – หลงใหลในสิ่งที่เราสร้างสรรค์และผลงานของพวกเขาก่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกันของเราอย่างไร แสดงมุมมองเชิงบวกต่อความท้าทายและรักษาทัศนคติที่ดี
  • เคารพ (Respect) – ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าด้วยความเคารพเสมอ รับทราบการมีส่วนร่วมและความสำเร็จจากผู้อื่นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของทีมโดยแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความท้าทายของสมาชิกในทีม