หลักการและเหตุผล

บางกะเจ้า เป็นเกาะเทียมที่เกิดจากคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นิตยสารไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia ได้ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้ ผู้ที่มาบางกะเจ้ามักมาสัมผัสธรรมชาติและปั่นจักรยานชมวิว ตลาดบางน้ำผึ้งและเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่   ชุมชนบริเวณบางกะเจ้าเป็นสังคมแบบผสมของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ ชุมชนไม่หนาแน่นอาศัยตามสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า อพท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าที่ปัจจุบันเริ่มมีความเสื่อมสภาพจากวิถีชีวิตและกิจกรรมการท่องเที่ยว และความสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ตามแนวทางของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของไทย จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเสนอคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า
  • เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ในระยะ 6 ปี โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) Sustainable Development Goals หรือ SDG แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และบูรณาการกับแผนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
  • เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
  • เพื่อจัดทำแผนการถอนตัวจากพื้นที่ (Exit plan) อย่างเหมาะสม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือภาคีเครือข่าย มีกลไกที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน