OECD แนะนำว่ารัฐบาลควรพัฒนาและใช้กลยุทธ์ของรัฐบาลดิจิทัลซึ่ง:

 • ตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการและการดำเนินงานของรัฐบาล
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบาย การออกแบบ และการส่งมอบบริการสาธารณะ
 • สร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในภาครัฐ
 • สะท้อนถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบดิจิตอล รวมถึงการยอมรับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

OECD แนะนำว่าในการพัฒนายุทธศาสตร์ของรัฐบาลดิจิทัลรัฐบาลควร:

 • ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการเป็นผู้นำและข้อผูกมัดทางการเมือง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสอดคล้องกับนโยบายในแต่ละระดับของหน่วยงานภาครัฐบาล
 • สร้างกรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสานการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลภายในและทั่วทั้งภาครัฐ
 • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับรัฐบาลอื่นๆ

OECD แนะนำว่าในการใช้กลยุทธ์ของรัฐบาลดิจิทัลรัฐบาลควร:

 • พัฒนากรณีธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนเงินทุนและมุ่งเน้นการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิตอล
 • เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ
 • จัดซื้อเทคโนโลยีดิจิทัลจากการประเมินสินทรัพย์ที่มีอยู่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั่วไปและเฉพาะสาขา เอื้อต่อโอกาสในโลกดิจิทัล

อ้างอิง: OECD Recommendation on Digital Government Strategies. OECD Council, 2014.