บรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital Transformation and Enterprise Architecture” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 แก่น้องๆนักศึกษา ปี 4 สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์