บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกผ่านทางสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม โดยจะแตกตางกันตามจิตใจและจิตใต้สานํึกของแต่ละคน ซึ่งสามารถทดสอบอย่างง่ายๆ ได้จากแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้วิเคราะห์วิธีการคิดและลักษณะนิสัยพื้นฐาน สำหรับใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานหรือใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในแง่ของการเลือกตอบสนองต่อบุคคลที่เราทราบลักษณะนิสัยพื้นฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง

“Extended DISC” พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ตามแนวคิดของ
“คาร์ล กุสตาฟ จุง” (Carl Gustav Jung) โดยจะแบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งปกติแล้วแต่ละคนจะมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนอย่างเดียวไปเลย หรือไม่ก็มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งและลักษณะรอง 1-2 อย่างตามมาในระดับใกล้เคียงกัน ยากมากที่จะมีใครได้คะแนนทั้ง 4 ประเภทใกล้เคียงกัน

D – style (dominance) ผู้กร้าวแกร่ง ฉับไว โผงผาง ปากไว ใจร้อน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีลักษณะสำคัญ ได้แก่ กระตือรือร้น ชอบการแข่งขัน ใช้อำนาจบังคับ อยากรู้อยากเห็น ตรงไปตรงมา ผลักดันตัวเองในการทำงาน รักษาสิทธิของตน

I – style (influence) ช่างเจ๊าะแจ๊ะ เจ้าสังคมบรรเทิง มีอารมณ์ดั่งศิลปิน มีลักษณะสำคัญ ได้แก่ ชอบหว่านล้อม พูดจาเก่ง มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย มองโลกในแง่ดี เชื่อคนง่าย

S – style (stediness) เห็นใจผู้คน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง อนุรักษ์นิยม ทำตามขั้นตอน มีลักษณะสำคัญ ได้แก่ วางใจได้ สุขุมรอบคอบ ใจเย็น เป็นผู้ฟังที่ดี อ่อนหวาน ใจดี เพียรพยายามอุตสาหะ

C – style (compliance) คุณหญิงคุณชาย นายละเอียด รอบคอบสุดฤทธิ์ คุยกันด้วยข้อมูลเท่านั้น แถมยังเป็นหญิงมั่นชายมั่นอีกต่างหาก มีลักษณะสำคัญ ได้แก่ ระวังรอบคอบ เชื่อฟังคำสั่ง ละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องแม่นยำ ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ ปราณีต มีระบบระเบียบ