วิธีปฏิบัติที่นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

 1. ตระหนักรู้ ลงมือทำ ปรับตัว และทำซ้ำ
  • สื่อสารและตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์
  • ผสมผสานมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องใหม่ๆ และในทักษะที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 2. ปรับใช้ข้อได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง (Disruption)
 3. ขับเคลื่อนไว ไปถึงก่อน
 4. มองเห็นจุดบอดในข้อมูลก่อนใคร
 5. คิดการใหญ่ ไปอย่างเล็กๆ
 6. เน้นที่การปรับ มากกว่าจับมาเปลี่ยน