แนวคิดเพื่อการสร้างสรรค์สื่อด้วยโมเดล DLTM: Describe Less Think More หรือ “อธิบายให้น้อย ปล่อยให้คิดมาก” มุ่งเน้นให้ลดความสูงเพดาน ความหนากำแพง ของไอเดียจากผู้สร้างและส่งสารที่มีคำอธิบายตีกรอบไปสู่คำตอบอย่างเบ็ดเสร็จสำเร็จรูป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้มีโอกาสเกิดคำถาม ข้อสงสัย ฉุกคิดขึ้นเองหรือค้นหาคำตอบเพิ่มเติมด้วยตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการยินดีให้ผู้รับสารบิดเบือนความเข้าใจตนเองได้ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนัยสำคัญของความหมายเดิมยังคงอยู่ เพื่อพบกันคนละครึ่งทางระหว่างไอเดีย/ประสบการณ์ของผู้เขียนกับศักยภาพในการคิดต่อยอด/จินตนาการของผู้อ่าน อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เวลาจำกัด ในปัจจุบัน ในแง่ของการผลิตสื่อและบริโภคสารสนเทศ

หลักว้างๆ ของ Describe Less คือ ลด Text เพิ่ม Reference
วิธี/เครื่องมือสำหรับ Describe Less เช่น Quote Index

หลักกว้างๆ ของ Think More คือ สร้าง Linkage กำหนด Control Point
วิธี/เครื่องมือสำหรับ Think More เช่น Highlight Tag

วิธี/เครื่องมือที่ผสมผสานทั้งสองส่วน เช่น Infographic