การทำ benchmark ผลการดำเนินงานนี้ จะเป็นมุมมองทางด้านการเงิน ซึ่งมีวิธีหาข้อมูลและการเทียบเคียงได้ง่ายง่าย ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้แบ่งหมวดหมู่ตามประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไว้อย่างชัดเจน ท่านสามารถเลือกบริษัทที่อยู่ในหมวดเดียวกันกับท่านเพื่อทำการเปรียบเทียบรายการที่ท่านต้องการ ภายใต้งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมไปถึงอัตราส่วนทางการเงิน หรือจะไปเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก็สามารถทำได้ ในส่วนของรายละเอียดที่ต้องการมากกว่าที่แสดงไว้บนระบบ คงต้องไปคัดสำเนากันแล้วหละครับ ที่สำคัญอีกเรื่อง ก็ต้องดูหมายเหตุประกบงาบการเงินว่าแต่ละรายการมีที่มาที่ไปที่ตรงกันหรือไม่ เพื่อการเปรียบเทียบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

dbd_1
dbd_2