ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำควรผสมผสานองค์ประกอบหลักของ 2 สมรรถนะหรือ 4 ด้านของความฉลาดรู้ทางอารมณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง (Personal competence)

  1. ด้านความสามารถตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self-awareness)
  2. ด้านความสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self-management)

สมรรถนะที่เกี่ยวกับสังคมหรือผู้อื่น (Social competence)

  1. ความตระหนักรู้ทางสังคม(Social awareness)
  2. ความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ (Relationship management)

ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดรูปแบบพื้นฐานของการเป็นผู้นำขึ้น 6 แบบ ได้แก่

  1. ผู้นำแบบออกคำสั่ง (The Coercive Leader)“จงทำตามที่ข้าพเจ้าบอก (Do what I tell you)”

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

– สมรรถนะในการขับเคลื่อนสู่ผลสำเร็จ (Drive to achieve)

– สมรรถนะในการริเริ่ม (Initiative)

– สมรรถนะในการควบคุมตนเอง (Self control)

  1. ผู้นำแบบใช้อำนาจ (The Authoritative Leader) หรือ ผู้นำแบบวิสัยทัศน์ (The Visionary Leader)“มากับข้าพเจ้า (Come with me)”

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

– สมรรถนะด้านความมั่นใจตนเอง (Self-confidence)

– สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

– สมรรถนะในการเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Change catalyst)

  1. ผู้นำแบบส่งเสริมความร่วมมือ (The Affiliative Leader) “คนต้องมาก่อน (People come first)”

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

– สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

– สมรรถนะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น (Building relationship)

– สมรรถนะทางการสื่อสาร (Communication)

  1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader)“เราจะทำอะไรกันดี ช่วยกันตัดสินใจ (What shall we do? You decide)”

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

– สมรรถนะด้านความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

– สมรรถนะด้านภาวะผู้นำทีมงาน (Team leadership)

– สมรรถนะด้านการสื่อสาร (Communication)

  1. ผู้นำแบบที่ยึดตัวเองเป็นมาตรฐาน (Pace-Setting Leader)“จงทำให้ได้เหมือนกับข้าพเจ้า (Do it like me)”

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

– สมรรถนะในการมีสติรู้ตัว (Conscientiousness)

– สมรรถนะในการขับเคลื่อนสู่ผลสำเร็จ (Drive to achieve)

– สมรรถนะในการริเริ่ม (Initiative)

  1. ผู้นำแบบผู้สอนงาน (The Coaching Leader)

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

– สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

– สมรรถนะในการพัฒนาผู้อื่น (Developing others)

– สมรรถนะในการตระหนักรู้ตนเอง (Self- awareness)