สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ตอนที่ 2 ขอบเขตการดำเนินงาน

โดยทั่วไปแล้วการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร มีองค์ประกอบเพื่อดำเนินงาน ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการ การวิเคราะห์จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และการสนับสนุนหรือต่อยอดด้านอื่นๆ

1) การบริหารจัดการโครงการ

  • จัดทำและนำเสนอแผนดำเนินงานโครงการ
  • กำหนดให้มีผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
  • จัดทำผังโครงสร้างทีมงาน (Project Organization)
  • ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ

2) การวิเคราะห์จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

  • ศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน (As is Architecture) ออกแบบและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ต้องการในอนาคต (To be Architecture) และกำหนดแผนการปรับปรุง (Transition Plan)
  • สถาปัตยกรรมดังกล่าว ควรครอบคลุมด้านกระบวนการทางธุรกิจและการบริการ (Business Architecture) ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) ด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (Data/Information Architecture) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Infrastructure and Security Architecture) เป็นอย่างน้อย
  • สถาปัตยกรรมองค์กร ต้องสามารถระบุผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน