สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ตอนที่ 3 การสนับสนุนและนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3) การสนับสนุนหรือต่อยอดด้านอื่นๆ

  • การสื่อสารและให้ความรู้กับบุคลากร
  • เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร อาทิเช่น กรอบ (Framework) และระเบียบวิธี (Methodology) ที่สนับสนุน EA Frameworks ระดับสากล ได้แก่ The Zachman, TOGAF, FEA หรือแม้แต่ซอฟท์วร์สำหรับสร้างแบบจำลองมาตรฐาน เช่น Business Process Modeling Notation (BPMN) เป็นต้น
  • การต่อยอดเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น สร้างที่จัดเก็บข้อมูล (Repository) และแสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมองค์กรในรูปแบบต่างๆ การรวบรวมวนทรัพย์และผลงานด้านไอที (IT Asset Portfolio) การรองรับการจัดการด้านยุทธศาสตร์ ICT หรือยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล การรองรับการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ด้านต้นทุนของระบบงาน (Application) การวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยง เป็นต้น