คำคม อินเตอร์ ภาค 17

321
Love the age you’re living in. It’s the most exciting age of all recorded history.
จงรักยุคสมัยที่คุณใช้ชีวิตอยู่
เพราะทุกยุคทุกสมัยของชีวิตคือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
ในแต่ละประวัติศาสตร์ที่ชีวิตได้บันทึกไว้ในความทรงจำของคุณ
322
No necessary work can be demeaning
งานทุกชนิด มีคุณค่าต่อชีวิตเสมอ
323
You don’t have live within one model. There is a variety of scenarios, all appropriate for different situations.
ไม่จำเป็นที่เราต้องใช้ชีวิตในรูปแบบเดียวอยู่ตลอดเวลา เพราะยังมีรูปแบบชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่จะเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆมากกว่า
324
Chance never helps those who do not help themselves.
โอกาสดีๆไม่เคยเดินทางไปสู่ผู้ไม่เคยดิ้นรนขวนขวายและต่อสู้เพื่อให้ได้ได้มา
Sophocles
325
We become what we think about.
เราคิดอย่างไร เราก็จะเป็นเช่นนั้น
Earl nightingale
326
Develop your ability to handle complaints; it will lead to better relationships.
จงฝึกฝนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคุณไว้ เพราะจะทำให้สัมพันธ์ภาพระหว่างคุฯกับผู้คนรอบข้างได้
327
The man who removers a mountain begins by carrying away small stones.
ทยอยลำเลียงหินก้อนเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยคิดทะลายภูผา
Chinese proverb
328
The law for success: Think positively.
กฎข้อหนึ่งของความสำเร็จคือการมองโลกในแง่ดี
329
There is a difference between strength & power you succeed by deloping the strength to server, not by cultivating the power to dominate.
มีความแตกต่างระหว่างคำว่า “ความเข็มแข็ง” และ “อำนาจ” เพราะความสำเร็จนั้นเกิดจากการค่อยๆ พัฒนา พัฒนาความเข็มแข็งของตัวเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่การบ่มเพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเพื่อยึดครอง
330
Many Things difficult to design prove easy to performance
บางสิ่งอาจจะยากในขั้นตอนการคิด แต่เมื่อลงมือกระทำทุกสิ่งจะง่ายขึ้น
331
Many things difficult to design prove easy to performance.
บางสิ่งอาจจะยากในขั้นตอนการคิด แต่เมื่อลงมือกระทำจริงทุกสิ่งจะง่ายขึ้น
Samuel Johnson
332
Disappointment should always be taken as a stimulant and never viewed as a discouragement.
ควรนำความผิดหวังมากระตุ้นและผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า อย่าให้ความผิดหวังบั่นทอนกำลังใจและความมุ่งมั่น
C.B. Newcomb
333
Habits are at first cobwebs, then cables.
สิ่งที่ทำเป็นนิสัย แรกๆจะก่อตัวเหมือนใยแมงมุม ต่อมาจะเน้นเหนียวเหมือนสายเคเบิล
Spanish proverb
334
The world belongs to the enthusiast who keeps cool.
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ จะเกิดกับผู้ที่มีความกระตือรือร้นและเปี่ยมไปด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพ
William McFee
335
An error gracefully acknowledged is a victory won.
การยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญ นับเป็นชัยชนะอันสง่างาม
Caroline L.Gascoigne
336
Add a fresh, bright polish to your daily communications.
จงสร้างความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส ในขณะติดต่อสื่อสารกับผู้คนในแต่ละวัน
337
No matter what accomplishments you make, somebody helps you.
ความช่วยเหลือที่แอบแฝง บันดาลให้เกิดความสำเร็จได้เสมอ
Althea Gibson Darben
338
Always be on the way to an improved you.
จงเลือกเดินบนเส้นทางที่นำไปสู่การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
339
I’m an idealist. I don’t know where I’m going but I’m on my way
ข้าพเจ้าเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งนั่นหมายถึงแม้ข้าพเจ้าจะยังไม่รู้ว่าปลายทางของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร แต่ข้าพเจ้าก็จะยังคงมุ่งเดินต่อไปในทางสายที่ข้าพเจ้าเลือกแล้ว
Carl Sandburg
340
Each morning, set your goals for the day-both short-term and long-term ones.
ในทุกๆเช้าของแต่ละวันจงกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของวันนั้นๆไว้
Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1