คำคม อินเตอร์ ภาค 6

101

Try to be Honest and Fair in everything that you do.

จงใช้หลักของความซื่อสัตย์และยุติธรรมกับทุกๆเรื่องที่คุณทำ

102

What we earnestly aspire to be, that in some sense we are.
หากเรามีความมุ่งหวังตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะเป็นในสิ่งนั้นให้ได้ ก็เท่ากับว่าเราได้เป็นมันส่วนหนึ่ง
Anna Jameson

103

The course of true anything never does run smooth.

ความจริงที่คุณจะต้องยอมรับให้ได้ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะราบรื่นไปเสียทุกอย่างและทั้งหมด

104

Be sure you are able to deliver when you say you will deliver.

ขอให้คุณแน่ใจว่าสามารถทำได้จริงๆก่อนที่จะเอ่ยคำว่าทำได้ออกมา

105

The difference between failure and success is doing a thing nearly right and doing a thing exactly right.

ความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวและความสำเร็จอยู่ตรงแค่การทำสิ่งนั้นได้ใกล้เคียงกับความถูกต้องกับการทำสิ่งนั้นได้ถูกต้องจริงๆ
Edward Simons

106

It is fine to Level with people if you don?t level them in the process.

การวัดระดับคุณค่าด้วยความเป็นคนเป็นสิ่งที่ดี ถ้าคุณจะไม่วัดระดับคุณค่าของใครต่อใคร
Walter St.John

107

No experiment is ever a complete failure. It can always be used as a BAD EXAMPLE.

ไม่มีการทดลองใด ที่ถือว่าเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะในความไม่สำเร็จนั้นยังสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ตัวอย่างหนึ่งของความล้มเหลวนั้นได้
P.Dickson

108

Life is occupied both in perpetuating itself and in surpassing itself.

การดำรงอยู่และการดำเนินไปของชีวิต คือการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

Symone de Beauvoir

109

WISDOM is knowing how to do next; SKILL is knowing how to do it, and VIRTUE is doing it.

การปฏิบัติ คือ การเริ่มลงมือทำในสิ่งนั้น

ทักษะ คือ การรู้ว่าจะจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างไร

สติปัญญา คือ การรู้ว่าจะทำสิ่งนั้นต่อไปจนสำเร็จได้อย่างไร

David starr Jordan

110

Strive for a creative climate, one in which you can think, work, and stretch to be your best.

จงแสวงหาบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความสร้างสรรค์ที่ที่เหมาะกับการทำงานและการใช้ความคิดและเป็นที่ที่คุณสามารถจะดึงเอาพลังที่มีอยู่ในตัวคุณออกมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

111

No matter what you do, turn in an outstanding performance.

จงสร้างผลงานออกมาไห้ดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม

112

The great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we are moving.

การรู้ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ ไม่สำคัญเท่ากับการได้รู้ทิศทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไป
Oliver Wendell Holmes

113

All depends on the right use of time. Prioritize and organize.
ความสำเร็จทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม นั่นคือต้องจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆอย่างรอบคอบ และตระเตรียมวิธีที่จะจัดการกับอุปสรรคในขั้นตอนต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ

114

Ideas are a lot like stacks of paper shuffled around in an office some are to be filed for ready access; some are on the top of the pile ready for your action.
แนวความคิดต่างๆที่เรามีอยู่นั้น บางแผ่นพร้อมนำมาใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ แต่บางแผ่นก็ติองนำไปเก็บเข้าแฟ้มไว้ก่อน

115

Share your hopes and dreams. Others can support you in making them a reality.
จงแบ่งปันความหวังและความฝันของคุณให้คนอื่น เพราะเมื่อคุณกำลังมีความหวังและความฝันร่วมกัน ผู้คนเหล่านั้นจะช่วยกันผลักดันให้คุณสร้างหวังและฝันนั้นเป็นจริง

116

Doing nothing for others is the undoing of ourselves.
การละเลยที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสมถือเป็นการละเลยที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ตัวเราเองด้วยเช่นกัน
Horace Mann

117

There is more to life than increasing its speed.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะต้องจัดการให้ลุล่วงไปโดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจนเกินไป
Mahatma Gandhi

118

Reason often makes mistakes but conscience never does.
เหตุผลมักจะนำมาซึ่งความผิดพลาด ในขณะที่จิตสำนึกกลับให้ความถูกต้องมากกว่า
H.W. Shaw

119

Don?t hurry-mistakes cause more problems. Instead, proceed methodically, logically, and carefully.
ขออย่ารีบร้อน เพราะความผิดพลาดนั้นนำมาซึ่งปัญหามากมาย จงทำงานอย่างมีระเบียบวินัย ด้วยความรอบคอบและด้วยความมีเหตุผล

120

The spirit of man is stronger than anything that can happen to it.
ความกล้าหาญและความแน่วแน่ของมนุษย์นั้น แข็งแกร่งเกินกว่าสิ่งใดจะมาทำลายล้างได้
Robert Falcon Scott

 

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1