การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือปัจจัยภายในองค์กร ดังแสดงตัวอย่างในกรอบการวิเคราะห์ที่ 1 จากนั้นจึงเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ดังแสดงตัวอย่างในกรอบการวิเคราะห์ที่ 2 ท้ายที่สุดจึงนำไปสู่การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจ คุณค่าหลัก (Core Value) สู่คุณค่าในเชิงเป้าหมาย (Objective Value) ตามคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า (Value Proposition) ต่อไป


ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์ที่ 1

ปัจจัยภายนอก

PESTLD

ประเด็นพิจารณา

ผลกระทบต่อปัจจัยภายในองค์กร S-O-B-HR

Strategy

Operation

Budget

Human Resource

Politic

รัฐบาลชุดเดิม

 

 

 

 

รัฐบาลชุดใหม่

 

 

 

 

Economic

ในประเทศ

 

 

 

 

ต่างประเทศ

 

 

 

 

Social

รุ่น BB-X-Y-Z-c

 

 

 

 

Aging Society

 

 

 

 

Technology

Hardware

 

 

 

 

Software

 

 

 

 

Laws

กฎหมาย/ระเบียบ

 

 

 

 


ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์ที่ 2

SUPERT

จุดแข็ง

Strength

จุดอ่อน  Weekness

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง-พัฒนาจุดอ่อน

ระยะสั้น

ระยะยาว

โครงสร้างองค์กร/กลุ่มงาน (Structure)

 

 

 

 

ความเข้าใจ/การสื่อสารภายใน-นอกองค์กร(Understanding)

 

 

 

 

กระบวนการทำงาน (Process)

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม/บรรยากาศในการทำงาน (Environment)

 

 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน

(Rules and Laws)

 

 

 

 

เทคโนโลยีในระดับต่างๆ(Technology)