แบบแผนของธุรกิจ (Business Patterns) เป็นความคล้ายคลึงกันในลักษณะ แนวคิด วิธีการ หรืออะไรก็ตามที่สามารถถูกนำไปใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ในทางสถาปัตยกรรมแล้ว แบบแผนจะหมายความถึง การบันทึกแนวคิดในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้อยู่ในรูปของโครงร่างเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในบทความนี้จะนำเสนอแบบแผนที่สามารถสร้างารรค์ต่อยอด และนำไปสู่โมเดลธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ โมเดลธุรกิจแบบแยกส่วน (Unbundling Business Model) โมเดลธุรกิจแบบลองเทล (The Long Tail Business Model) โมเดลธุรกิจแบบระบบลูกค้าหลายด้าน (Multi-sided Platform) โมเดลธุรกิจแบบแจกฟรี (Free as a Business Model) และโมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open Business Model)

โมเดลธุรกิจแบบแจกฟรี (Free as a Business Model) จะมีลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่สามารถใช้สินค้าหรือบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบหลายอย่างที่ทำให้เกิดการแจกฟรีได้ ซึ่งจะแตกต่างกันในรายละเอียด ลูกค้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมักถูกชดเชยจากส่วนอื่นของโมเดลธุรกิจหรือจากลูกค้ากลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่น การแจกฟรีในระบบลูกค้าหลายด้าน (โฆษณา) การแจกฟรีสำหรับบริการพื้นฐานและคิดเงินกับบริการพิเศษ (พรีเมียม) และการยื่นข้อเสนอในเบื้องต้นหรือบริการราคาถูกหรือแจกฟรีเพื่อดึงดูดให้กลับมาใช้จ่ายในส่วนอื่นอย่างสม่ำเสมอ